انتفاد و پبشنهاد
نظر سنجی
انتخاب زبان
به نظرشما کیفیت خدمات بیمارستان درچه سطحی می باشد به نظرشما کیفیت خدمات بیمارستان درچه سطحی می باشد
عالی
خوب
متوسط
بد
تلفن : 6-93 00 77 33 061
العربية العربية English English فارسی فارسی
انتقاد و پیشنهاد ویژه مراجعین و کارمندان


بازآوری

بهداشت حرفه ای

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
خدمات بهداشت حرفه ای : 
• انجام معاینات ادواری،معاینات بدو استخدام و معاینات بازگشت به کار 
• ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان اور  محیط کار، بررسی عوامل زیان اور شناسایی شده و اقدام به کنترل آنها 
• ارزیابی مخاطرات و ریسک های شغلی و موجود در بیمارستان 
• ارزیابی پوسچرهای  ارگونومیک کارکنان و ارائه راهکارهای صحیح ارگونومیکی 
• برگزاری کلاسهای اموزشی ایمنی و سلامت شغلی 
• ثبت حوادث رویداده در بیمارستان و تحلیل علل ریشه ای بروز حوادث و پیگیری در خصوص جلوگیری از بروز مجدد حوادث 
• هماهنگی های لازم با مرکز بهداشت و اداره کار و امور اجتماعی 
• تدوین خط مشی ها و دستورالعمل های مربوط به بهداشت حرفه ای و پیگیری اجرایی شدن انها 
• تهیه و تجهیز وسایل حفاظت فردی  مطابق با اصول ایمنی و ارگونومی 
• انجام فعالیت های مرتبط با اعتباربخشی بیمارستان