تلفن : 6-93 00 77 33 061
العربية العربية English English فارسی فارسی

آموزش به بيمار

منتشر شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

معرفي واحد آموزش به بيمار

 كارشناس:خانم مرضيه محسن پوريان

آموزش به بيمار جزو نيازهاي اساسي بيماران مي باشد عوامل متعددي از جمله ارتقا سلامتي تقدم پيشگيري در درمان اقامت كوتاه تر در بيمارستان خروج زودتر از تخت گذراندن دوره نقاهت در منزل افزايش موارد ناتواني و معلوليت ها افزايش سالمندان و افزايش بيماريهاي مزمن ضرورت آموزش به بيمار را بيشتر نمايان مي سازد.

بيمار بايد در زمينه تشخيص بيماري درمان داروئي و عمل جراحي خود اطلاعات كسب كرده و مزايا ومعايب آن را بداند.داشتن اطلاعات كامل از سير بيماري و درمان خود جزو مهم ترين حقوق مددجويان مي باشد.اين اطلاعات بايد براساس اطلاعات فردي و موقعيت خاص بيماري طراحي و اجرا شود تا بتواند باعث ايجاد تغييرات مطلوب رفتاري گردد.

آموزش به بيمار مسئوليت سنگيني است كه اعضا تيم بهداشتي و درماني به خصوص پرستاران بايد مورد توجه قرار دهند.امروزه آموزش مددجو از مهمترين نقش هاي پرستاران بوده و در حقيقت يكي از اجزاي ضروري مراقبتهاي پرستاري است كه ارتقا و بازگزداندن سلامتي و سازگاري بيمار با اثرات بيماري را تسهيل مي كند.

هدف كلي

توانمندسازي بيماران جهت برنامه هاي خود مراقبتي به منظور ارتقا سلامت

اهداف اختصاصي

 

*آشنايي مددجو با بيماري خود توانايي در اجرا برنامه هاي خود مراقبتي

*افزايش توانايي در تصميم گيري جهت ادامه درمان

*افزايش دانش نگرش و مهارت مددجو در زمينه مراقبت از خود

*ارتقا رضايت مددجو از خدمات درماني

*كاهش آسيب هاي رواني و نگراني مددجو

*بهبود شيوه و كيفيت زندگي

*كاهش هزينه هاي بيمارستاني

تعريف آموزش به بيمار

 

آموزش به بيمار فرآيندي است مبتني بر نيازهاي ابراز شده توسط پزشك و بيمار براي كمك به بيمار جهت تصميم گيري مشاركتي و آكاهانه در مورد بيماري كه براي كنترل و كنارآمدن هر چه بهتر با بيماري اجرا مي گردد.

 

گزارش كار واحد آموزش به بيمار

در راستاي برنامه ها و اجرايي شدن استانداردهاي اعتباربخشي در بيمارستانها و ضرورت آموزش بيماران در جهت ارتقا سلامت در برنامه هاي خود مراقبتي واحد آموزش به بيمار اين مركز در تاريخ 1/7/1398 به طور مستقل شروع به كار كرد و اعضا كميته آموزش به بيمار تاييد و طي كميته اي رابطين آموزشي به بيماران انتخاب شدند و ابلاغ با تاييد مترون محترم بيمارستان زده شد.

نيازسنجي آموزشي براي مددجويان به منظور مشخص نمودن اولويت در كليه بخش ها انجام شد.

اولويت هاي آموزشي بيماران تعيين گرديد

جا پمفلتي جهت هر بخش به تعداد كاغي خريداري شد و در هر بخش نصب گرديد.

قسمت لابي بيمارستان يك كتابخانه جهت مراجعين مختلف قرار داده شد كه مدام در آن مطالب آموزشي به روزرساني شده و قرار داده مي شود.

تمام پمفلتهاي بيمارستان اعم از پمفلت بدو ورود حين بستري و زمان ترخيص به روز رساني شدند و براساس بيماريهاي شايع هر بخش در اختيار بخش ها قرار داده شدند.

براسا نيازهاي بيماران در بخش ها آموزش همگاني جهت بيماران برگزار مي گردد.

اثربخشي آموزش ها چك ميشود و براساس اثربخشي آموزش به بيمار و همراه داده ميشود.

 

معرفي پرسنل دفتر آموزش به بيمار

خانم مرضيه محسن پوريان(كارشناس ارتقا سلامت و آموزش به بيمار )

هر بخش رابط آموزش مختص خود دارد و آموزش ها نيز توسط پرستار مسئول به بيمار داده ميشود.

ساعات كار دفتر آموزش به بيمار

مراجعين محترم مي توانند روزهاي پنج شنبه ساعت 10 الي 12 به دفتر واحد آموزش به بيمار جهت دريافت آموزش هاي مرتبط و پمفلتهاي مورد نياز مراجعه كنند.

روزهاي دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 9 تا 13 با شماره96-33770096 داخلي 188 جهت پاسخگويي واحد آموزش به بيمار در خدمت بيمار و همراهان مي باشد.

fuck

نشریات الکترونیک

fuck

مقالات عمومی و تخصصی

fuck

تورمجازی و گالری تصاویر

fuck

پزشکان و متخصصان مجموعه آپادانا