تلفن : 6-93 00 77 33 061
العربية العربية English English فارسی فارسی

کنترل عفونت

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
خدمات کنترل عفونت :

هدف اصلی برنامه کنترل عفونت کاهش خطر اکتسابی عفونت بیمارستانی و در نتیجه مدیریت ایمنی کارکنان ، بیماران و عیادت کنندگان است . به منظور رسیدن به این هدف تشکیلاتی با عنوان کنترل عفونت در بیمارستان به وجود آمد که به آن کمیته کنترل عفونت (infection control) می گویند.

کمیته کنترل عفونت بیمارستان آپادانا مسئولیت برنامه ریزی ، اجرا ، ارزیابی ، تحلیل و ارائه کار امور مربوط به کنترل عفونت را بر عهده دارد . اعضای این کمیته شامل ریاست بیمارستان ، ریاست دپارتمان بهداشت و کنترل عفونت ، متخصص عفونی ، متخصص داخلی ، مدیریت پرستاری ، سوپروایزر کنترل عفونت ، سوپروایزر آموزشی ، سوپروایزر بالینی ، سرپرستاران می باشد .

fuck

نشریات الکترونیک

fuck

مقالات عمومی و تخصصی

fuck

تورمجازی و گالری تصاویر

fuck

پزشکان و متخصصان مجموعه آپادانا