انتفاد و پبشنهاد
نظر سنجی
انتخاب زبان
به نظرشما کیفیت خدمات بیمارستان درچه سطحی می باشد به نظرشما کیفیت خدمات بیمارستان درچه سطحی می باشد
عالی
خوب
متوسط
بد
تلفن : 6-93 00 77 33 061
العربية العربية English English فارسی فارسی
انتقاد و پیشنهاد ویژه مراجعین و کارمندان


بازآوری

خدمات بهبود کیفیت و اعتبار بخش

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

 

مسئول واحد : ندا امامی

کارشناسی پرستاری

کارشناسی ارشد ژنتیک

خدمات بهبود کیفیت و اعتبار بخشی :

• تهیه و تدوین برنامه استراتژیک  3 ساله  بیمارستان  

• بازنگری سالانه برنامه استراتژیک بیمارستان 

• برنامه ریزی جامع جهت استقرار نظام اعتباربخشی در بیمارستان 

• پایش  پیشرفت استقرار  نظام اعتباربخشی در بیمارستان 

• تهیه و تدوین شاخص های  بیمارستان 

• پایش شاخص های تدوین شده بر اساس استانداردهای اعتباربخشی 

• پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در بیمارستان 

• نظارت بر تشکیل منظم و مستمر کمیته های  بیمارستانی 

• کنترل  و نظارت بر تدوین استاندارد فرایندها 

• کنترل  و نظارت بر فرایند بازنگری  و کنترل مستندات و جلوگیری از انتشار مستندات منسوخ به منظور بهبود عملکرد فرایندها 

• نظارت و کنترل بر فرایند تهیه و بازنگری فرمهای بیمارستان براساس سنجه های اعتباربخشی با تایید اعضاء کمیته مدیریت اطلاعات سلامت 

• تهیه کتابچه آماری در زمینه شاخص های اندازه گیری شده در بیمارستان به صورت ماهیانه جهت تحلیل و اقدامات اصلاحی 

• انجام ممیزی های داخلی هر 3 ماه یکبار  براساس استانداردهای اعتباربخشی